Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO HURT.ROLMARKET.PL

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.hurt.rolmarket.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.

2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

3. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.hurt.rolmarket.pl, jest firma Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Cieślach (adres siedziby i adres do doręczeń: Cieśle 47, 09-470 Bodzanów); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647223; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 498 000 zł.; NIP: 7743231396; REGON: 365883198, telefon kontaktowy: +48 24 260 74 00, adres poczty elektronicznej: biuro@rolmarket.pl – zwana dalej „Administratorem”.

4. Dane Osobowe Klientów (zwane dalej „Danymi Osobowymi”) korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.

5. Administrator zapewnia, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.

6. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego Dane Osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

7. Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

8. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz powiązanych ze Sklepem Internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów do wykonywania określonych czynności, takich jak: zakładanie Konta, składanie i realizacja Zamówienia czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu Internetowego.

 

W JAKIM CELU GROMADZIMY, POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE? JAKI JEST ZAKRES I CEL ICH ZBIERANIA?  

1. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego są zbierane (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu Internetowego: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, Formularza zamówienia, danych podanych na Koncie Klienta, danych logowania i danych przy rejestracji.

2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

3. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie Internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu Internetowego danych w następujących celach: 

a) złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym,

b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

c) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,

d) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

e) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

f) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam,

g) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

h) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

i) przeprowadzenia konkursu, zwłaszcza wyłonienia zwycięzców konkursu oraz przekazania nagród,

j) analizy aktywności i informacji o Kliencie, w tym także w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego Klienta (bez wpływania istotnie na jego decyzje),

k) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

l) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego, 

ł) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.

4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do  przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię i nazwisko,

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami), 

d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

g) numer telefonu,

h) numer rachunku bankowego.

6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.

7. W związku z możliwością założenia Konta oraz rejestracji w Sklepie internetowym, Administrator informuje, iż Klienci, którzy będą zakładać Konto mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz login (e-mail) i hasło.

8. W ramach Sklepu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu internetowego.

10. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.  

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?  

1. Dostęp do Danych Osobowych Klienta może być powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności oraz podmiotom, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do Danych Osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.  

2. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać także udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które pomagają pod kątem technicznym prowadzić Sklep Internetowy, dostawcy hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty, które wspierają Administratora w komunikacji z klientami za pomocą wysyłki e-maili, jak również w zrozumieniu potrzeb Klientów oraz tworzeniu dla nich ofert i promocji za pomocą kampanii marketingowych. Do partnerów zaliczymy także firmy zbierające opinie o produktach oraz o sklepach. Ocena produktów i procesu zakupowego stanowi dla nas istotny element ewaluacji doświadczenia zakupowego.  

3. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.  

4. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) IAI S.A., Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep,

b) Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

DialCom24 Sp. z o.o.

PayU S.A. - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,

c)  General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10 Głuchowo, 62-052 Komorniki

JAS FBG S.A., Kolejowa 17, 40-706 Katowice

Geis Parcel PL Sp. z o. o., Sosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków

InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – w celu realizacji dostawy Towaru

 

NEWSLETTER I INNE INFORMACJE HANDLOWE  

1. Newsletter i inne informacje handlowe wysyłamy tylko do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail. Za pomocą Newslettera przekazujemy Klientom informacje o aktualnych ofertach, promocjach, nowościach i innych akcjach specjalnych w Sklepie Internetowym.

2. Klient w każdym czasie ma możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej na pocztę elektroniczną.

3. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej Sklepu Internetowego należy kliknąć w link znajdujący się na końcu każdego Newslettera. Rezygnację można złożyć także pisząc na adres e-mail: biuro@rolmarket.pl.    

 

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH?  

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.  

 

POLITYKA COOKIES  

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2. W ramach Sklepu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies: - „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, - służące do zapewnienia bezpieczeństwa, - „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika, - „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do  pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników, - „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu internetowego.

3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu: - zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: np. Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Gemius Shop Monitor (administratorem cookies jest Gemius z siedzibą w Polsce)

4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.

5. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.

6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

7. Klient, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.

8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Bing, Safari. 

9. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.

10. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Sklepu internetowego mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.  

 

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH  

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług poniższego podmiotu, stosującego w Sklepie internetowym pliki Cookies:

1. Google Analytics

Więcej informacji na temat plików Cookies wymienionego podmiotu można znaleźć w jego polityce prywatności.

 

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?  

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.   Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1. Przechowywanie Danych Osobowych na bezpiecznych serwerach;

2. Stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

3. Zapewnienie dostępu do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;

4. Stosowanie certyfikatu SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podaje się Dane Osobowe;

5. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osób korzystających z funkcjonalności Sklepu internetowego.  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI  

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych: Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k., Cieśle 47, 09-470 Bodzanów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Inspektora Danych Osobowych: iod@rolmarket.pl.

4. Usunięcie Danych Osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.  

5. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych podmiotom, które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:

a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Sklepu internetowego, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,

b) Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.

2. Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

3. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.

4. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w sklepie Internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie internetowym, mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z wchodzącego w życie RODO („prawo do bycia zapomnianym”).

5. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

6. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

7. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI  

1. Oferta Sklepu internetowego może w przyszłości ulegać aktualizacji lub modyfikacji, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu internetowego informację o zmianach w Polityce prywatności.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel